Omgangsregels bestuurleden (uitgebreid)

 

De bestuurder:

 

Zorgt voor plezier en ontspanning voor de sporters;

 

Zorgt voor een veilige omgeving; Schept een omgeving en een sfeer, waarin sociale veiligheid gewaarborgd is en ook zo wordt ervaren.

Is dienstbaar; Handelt altijd in het belang van de vereniging en richt zich op het belang van de leden.

Is open;
 Handelt zo transparant mogelijk, zodat het eenvoudig is om verantwoording af te leggen en inzicht bestaat in het handelen en de beweegredenen.

Is betrouwbaar; Houdt zich aan regels, waaronder de statuten, reglementen en besluiten van de (inter)nationale bond (zoals
KNSB, NTFU en KNAU), en afspraken. Informatie wordt gebruikt voor het doel van de organisatie. Verklaart vertrouwelijke informatie niet voor eigen gewin of ten gunste van anderen te gebruiken.

 

Is zorgvuldig; Handelt met respect en stelt gelijke behandeling voorop. Belangen worden op een correcte wijze gewogen. Is zorgvuldig en oprecht bij het vermelden van ervaring en functies. Gaat zorgvuldig en correct om met vertrouwelijke informatie. Zal bestuursbesluiten goed onderbouwen zodat men begrip heeft voor de gekozen richting.

Gaat bewust om met sociale media; plaats geen berichten op sociale media die voor anderen als kwetsend kunnen worden ervaren.

 

Is een voorbeeld voor anderen en onthoudt zich van gedragingen en uitlatingen waardoor de sport in diskrediet wordt gebracht; Gedraagt zich hoffelijk en respectvol, onthoudt zich van grievende en/of beledigende opmerkingen.

Zet zich intensief in om ervoor te zorgen dat alle sporters en begeleiders gebonden zijn aan de relevante regels, waaronder het dopingreglement en het reglement seksuele intimidatie. Sporters en begeleiders moeten gebonden zijn om bijvoorbeeld het tuchtrecht van toepassing te laten zijn. Daarnaast is de bestuurder verantwoordelijk om samen met de leden, trainers/begeleiders en ouders gedragsregels voor de eigen vereniging op te stellen .

Neemt (meldingen en signalen van) onbehoorlijk gedrag en grensoverschrijdend gedrag serieus; Spant zich in om het onderwerp integriteit bespreekbaar te maken en te houden. Zorgt voor een bepaalde mate van alertheid in de organisatie voor onbehoorlijk en/ of grensoverschrijdend gedrag. Stimuleert het melden van ongewenst gedrag. Treedt adequaat op tegen het schenden van regels en normen door sporters, werknemers, supporters en anderen.

Spant zich in om te werken met integere, ondernemers, leveranciers, sponsoren etc.; Tracht te komen tot een situatie waarin de sportorganisatie intern en extern handelt met personen en organisaties die van onbesproken gedrag zijn. Gaat na of een functionaris van onbesproken gedrag is (raadpleeg Register tuchtuitspraken seksuele intimidatie), vraagt een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en doet onderzoek, in relatie tot de beoogde functie. Verricht onderzoek naar handelspartners e.a.

Ziet toe op de naleving van regels en normen; Ziet toe op de naleving van de reglementen, de huisregels, deze omgangsregels en andere normen.