Omgangsregels trainers/coaches en begeleiders (uitgebreid)

 

Een trainer, coach of begeleider:

 

Zorgt voor plezier en ontspanning voor de sporters

 

Zorgt voor een veilige omgeving; Schep een omgeving en een sfeer, waarin sociale veiligheid gewaarborgd is en ook zo wordt ervaren. Houd je aan de veiligheidsnormen en -eisen.

 

Kent en handelt naar de regels en richtlijnen; Zorg dat je op de hoogte bent van de regels en richtlijnen èn pas ze ook toe. Stel ook je sporters in staat om er meer over te weten te komen. Bijvoorbeeld door ze mee te nemen naar voorlichtingsbijeenkomsten.

 

Is zorgvuldig en oprecht bij het vermelden van ervaring en functies; Vermeld alle relevante feiten bij de aanstelling als trainer, coach of begeleider. Je kunt een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) overleggen.

 

Is zich bewust van machtsongelijkheid en (soms ook) afhankelijkheid en misbruikt zijn positie niet; Gebruik de positie niet om op onredelijke of ongepaste wijze macht uit te oefenen. Onthoud je van elke vorm van (machts)misbruik, emotioneel misbruik, fysiek grensoverschrijdend gedrag, waaronder seksueel getinte opmerkingen en aanrakingen en seksueel misbruik. Alle seksuele handelingen, – contacten en – relaties met minderjarigen zijn onder geen beding geoorloofd. Je hebt een meldplicht over seksuele intimidatie en misbruik.

 

Raakt een sporter niet onnodig aan;  Fysieke aanraking is slechts toegestaan als dat in het kader van een training in bepaalde situaties noodzakelijk is.

In geval van twijfel wordt aan de sporter toestemming voor aanraking gevraagd.

 

Gaat bewust om met sociale media; plaats geen berichten op sociale media die voor anderen als kwetsend kunnen worden ervaren.

 

Gaat zorgvuldig en correct om met vertrouwelijke informatie; deel geen vertrouwelijke informatie met anderen anders dan betrokkene(n) en verantwoordelijken.

 

Respecteert het privéleven van de sporter; Dring niet verder in het privéleven van sporters in dan noodzakelijk is. Ga met respect om met de sporter en met ruimtes waarin de sporters zich bevinden, zoals de kleedkamer, de douche of hotelkamer.

 

Tast niemand in zijn waarde aan; Onthoud je van discriminerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen en gedragingen. Maak geen onderscheid naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele gerichtheid, culturele achtergrond, leeftijd of andere kenmerken. Sluit niemand buiten en wees tolerant.

 

Is een voorbeeld voor anderen en onthoudt zich van gedragingen en uitlatingen waardoor de sport in diskrediet wordt gebracht; Gedraagt zich hoffelijk en respectvol, onthoudt zich van grievende, en/ of beledigende opmerkingen.

 

Neemt geen gunsten, geschenken, diensten of vergoedingen aan om iets te doen of na te laten wat in strijd is met de integriteit van de sport; Word je iets aangeboden om iets te doen of na te laten meld dit dan aan het bestuur.

 

Ziet toe op naleving van regels en normen; Ziet toe op de naleving van de reglementen, de huisregels, deze gedragscode en andere normen

 

Is open en alert op waarschuwingssignalen; Wees waakzaam en alert op signalen en aarzel niet om signalen door te geven aan het bestuur, de vertrouwens(contact)persoon en/ of contact op te nemen met het Centrum Veilige Sport Nederland.

 

Is voorzichtig; Stel nooit informatie beschikbaar die nog niet openbaar is gemaakt.

 

Drinkt tijdens het trainen/coachen geen alcohol en drinkt ook niet als je het verkeer nog in moet.