Omgangsregels trainers/coaches en begeleiders

 

Sporten moet leuk zijn. Trainers/coaches en begeleiders zorgen daarom voor plezier en ontspanning voor de sporters.

Om dit mogelijk te maken gelden de onderstaande regels.

 

Een trainer, coach of begeleider:

 

·   Zorgt voor een veilige omgeving

·   Kent en handelt naar de regels en richtlijnen

·   Is zorgvuldig en oprecht bij het vermelden van ervaring en functies

·  Is zich bewust van machtsongelijkheid en (soms ook) afhankelijkheid en misbruikt zijn positie niet

·   Raakt een sporter niet onnodig aan

·  Gaat bewust om met sociale media

·  Gaat zorgvuldig en correct om met vertrouwelijke informatie 

·   Respecteert het privéleven van de sporter

·   Tast niemand in zijn waarde aan

·   Is een voorbeeld voor anderen en onthoudt zich van gedragingen en uitlatingen waardoor de sport in diskrediet wordt

    gebracht

·   Neemt geen gunsten, geschenken, diensten of vergoedinge aan om iets te doen of na te laten wat in strijd is met de integriteit

    van de sport

·   Ziet toe op naleving van regels en normen

·   Is open en alert op waarschuwingssignalen

·   Drinkt tijdens het trainen/coachen geen alcohol

 

Voor een toelichting op deze regels klik je hier